وب سایت رسمی آویتا زیست فارمد

آویتا زیست فارمد

همكاري فناوري

قرن بیست و یکم، دوران نوآوری باز و مشارکتی است و دیگر شرکتها به تنهایی قادر نیستند مزیت رقابتی خود را در بازار پرتلاطم کنونی حفظ نمایند. این مهم، شرکتها را به سوی همکاریهای فنی هدایت نموده است. بر همین مبنا، آویتا در تلاش است تا پلی باشد برای رسیدن طرفهای واجد شرایط همکاری به یکدیگر. هم آوری و به هم رسانی شرکتهای فناور از دیگر خدمات آویتاست که با شناخت مناسب از سطح فناوری داخلی و خارجی امکان پذیر شده است.