وب سایت رسمی آویتا زیست فارمد

آویتا زیست فارمد

مناقصات

بسیاری از موقعیتهای جذاب تجاری در قالب مناقصات بین المللی بروز می نمایند. آویتا با شبکه گسترده ارتباطات بین المللی ضمن شناسایی مناقصات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی آماده ارایه خدمت به مشتریان در این زمینه می باشد.